ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จะเป็นศูนย์กลางการบินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2005-05-02
 2 ราคาตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-อุบลรวมค่าทั้งหมดแล้วราคาเท่าไร่ ขนมปัง 2006-07-18
 3 ราคาตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-อุบล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพ-อุบล/ชั้นประหยัด ๒,๗๐๐ บาท อุบล-กรุงเทพ/ชั้นธุรกิจ ๓,๗๐๐ บาท บริษัท ไทยแอร์เอเชีย กรุงเทพ - อุบล เวลา ๐๖.๓๐ น - ๐๗.๔๐ น. ราคา ๙๐๙ บาท (ผ่านอินเตอร์เน็ท ผ่าน VISA - MASTER -AIS เงินสด ราคา ๑,๔๔๔ บาท กรุงเทพ - อุบล เวลา ๑๓.๓๐ น - ๑๔.๓๕ น. กรมการขนส่งทางอากาศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2006-07-24ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
 
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * ถ้าระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
   
Share |