ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
จะได้ค่าทดแทนจำนวนประมาณเท่าไร ใช้เวลาเท่าไร
นางเฉลิมศรี บุญยะมาลิก [ 2016-12-21]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 ท่านสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลการอุทธรณ์เวนคืน ได้ดังนี้ 1. เข้าเว็บท่าคมนาคม (www.mot.go.th) 2. คลิกเลือกเมนู "บริการประชาชน" 3. คลิกหัวข้อ "ตรวจสอบแนวเวนคืน" 4. คลิกเมนู "ดูรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์" 5. กรอกคำค้นหา เช่น ชื่อโครงการ / สายทาง หรือ ชื่อผู้อุทธรณ์ หรือ หนังสือลงวันที่ แล้วกดปุ่มค้นหา หรือติดต่อ กลุ่มงานวิชาการ สำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โทร. 0-2280-1712 หรือ 0-2283-3143 เว็บมาสเตอร์ กระทรวงคมนาคม 2559-12-22ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * ถ้าระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :