ย้อนกลับ คลิกที่นี่ ร้องเรียนร้องทุกข์
คำร้องเรียน/
คำถาม
1.กรมทางหลวงชนบท สามารถรุกพื้นที่เขตทำกินของประชาได้หรือไม่(สปก.) 2.การระบายน้ำจากถนนเข้าพื้นที่สวนไร่ ของประชาชนกรมทางหลวงชนบท สามรถทำได้หรือไม่ 3.การทำร่องระบายน้ำเขตชุมชน ต้องทำแบบไหน แค่ขุดให้เป็นร่องดินไม่สนเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน สามารทำได้หรือไม่ 4.ผู้ใหญ่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร กับงานสร้างถนน สามารถชี้ตำแหน่งระบายน้ำเข้าพื้นที่ประชาชน โดยเจ้าของที่ไม่ยินยอมได้หรือไม่ 5.งานสร้างถนนที่ไม่มีป้ายเดือนใดๆเลย สามารถทำได้หรือไม่ ช่วยตรวจสอบให้หน่อยครับตอนนี้เดือดร้อนมากๆครับ
นายสุทธิรักษ์ พิมพ์ทอง [ 2016-11-03]
ลำดับที่  คำตอบ/ข้อคิดเห็น  ผู้ตอบ วัน/เวลา
ที่ตอบ
 1 เรียนผู้ใช้นามว่า "นายสุทธิรักษ์ พิมพ์ทอง" กรมทางหลวงชนบท ได้รับทราบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ กรณี "การระบายพื้นน้ำเข้าที่สวนประชาชน" แล้ว กรมทางหลวงชนบท ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแล้ว ขอขอบคุณในข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ มา ณ โอกาสนี้ กรมทางหลวงชนบท 2559-12-06
 2 กรมทางหลวงชนบท ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า แขวงทางหลวงชนบทชุมพร ทำการตรวจสอบและได้ข้อสรุปจาการประชุมร่วมกัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยผู้ร้อง นายสุทธิรักษ์ พิมทอง ยินยอมให้ทำการวางท่อระบายน้ำเป็นทางเข้า-ออกที่อยู่อาศัย จำนวน 2 แห่ง และยินยอมให้เปิดร่องน้ำดินข้างถนน พร้อมถมคันดินป้องกันน้ำท่วมไปก่อนชั่วคราวจนกว่าแขวงทางหลวงชนบทชุมพร ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตมาแก้ไขปัญหาทั้งสองข้างถนนในงบประมาณปี 2561 ต่อไป กรมทางหลวงชนบท 2559-12-06ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผู้ตอบ *
 อีเมล์ * *
 ข้อคิดเห็น *
หมายเหตุ
    * คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วน
    * * ถ้าระบุอีเมล์ของท่าน ระบบจะทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อคิดเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติมของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
กรอกรหัสยืนยันการบันทึก :